Bác Hồ tiếp đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh (tháng 10/1958)
Chủ nhật, ngày 01 Tháng 9 năm 2019 lúc 00:00


Ngày 27/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh) tại Phủ Chủ tịch nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội. Tại buổi tiếp, Người căn dặn mọi người phải tăng cường đoàn kết, hăng hái thi đua sản xuất, tiết kiệm, cảnh giác với âm mưu chia rẽ phá hoại của bọn tay sai Mỹ - Diệm.


Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số khu Hồng Quảng và Hải Ninh tại Phủ Chủ tịch.


Nguồn: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh (baoquangninh.com.vn)