Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Thứ hai, ngày 05 Tháng 6 năm 2023 lúc 00:00

Tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, báo chí năm 2023 do Ban Tổ chức TW cùng Bộ TT&TT tổ chức (ngày 2/6/2023), đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức TW đã giới thiệu những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Đức Hà trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Người làm báo Quảng Ninh giới thiệu nội dung trình bày của đồng chí Nguyễn Đức Hà để giúp các nhà báo lựa chọn chủ đề, sáng tạo tác phẩm báo chí phục vụ thông tin, tuyên truyền về công tác này.

Trên cơ sở tổng kết toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và căn cứ tình hình thực tiễn, Đại hội XIII chỉ rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. 

Các đại biểu tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Sự quan tâm đặc biệt của Đại hội đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện trên các nội dung sau: 

1. Chủ đề Đại hội XIII gồm năm thành tố, thì thành tố thứ nhất đươc xác định là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. 

Chủ đề của Đại hội XIII được xác định là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”. 

2. Ngoài nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện đậm nét trong Báo cáo Chính trị (có độ dài gấp 2 lần các nội dung khác), Ban Chấp hành Trung ương khóa XII còn có “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII”. 

3. Đại hội nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, trong điều kiện mới và chỉ rõ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. 

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định “Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, có Nhà nước pháp quyền XHCN, thì sự lãnh đạo của Đảng chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước”. 

4. Đại hội nhấn mạnh về cán bộ và công tác cán bộ. Đại hội khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”; “Công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. Đồng thời, xác định: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chưc và cán bộ”. 

5. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của nhân dân và nhấn mạnh: Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện phương châm:“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, và yêu cầu: “Cán bộ phải gần dân, sát dân, trọng dân, tin dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. 

6. Đại hội chỉ rõ: Kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và mở rộng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra ngoài khu vực kinh tế nhà nước. 

7. Đại hội đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, thì nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất được xác định là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời chỉ rõ 6 nội dung cụ thể để thực hiện là: 

(1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

(3) Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

(4) Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

(5) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(6) Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN”. 

8. Đại hội xác định ba nhiệm vụ trọng tâm, ba giải pháp đột phá sau: 

- Ba nhiệm vụ trọng tâm là: 

(1) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

(2) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

(3) Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Ba giải pháp đột phá là: 

(1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. 

(2) Xây dựng cơ chế tạo môi trường, điều kiện để khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

(3) Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. 


Theo: VP


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: