Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ sáu, ngày 06 Tháng 10 năm 2023 lúc 00:00


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Quyết định số 128/QĐ-HNBVN về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/8/2023, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Quyết định số 128/QĐ-HNBVN về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 chương và 12 điều. Theo đó, Chương I quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Ban Thường vụ Hội Nhà Báo Việt Nam; Chương II quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực Hội; Chương III quy định về nguyên tắc và chế độ làm việc; Chương IV quy định về mối quan hệ công tác; Chương V quy định các điều khoản thi hành. 

Toàn văn Quy chế đăng tải tại đây.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: