Công văn số: 240-CV/HNB, ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội Nhà báo tỉnh "V/v đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2021-2026" và vác văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của HNBVN và các biểu mẫu.

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-HNBVN, Hướng dẫn số 100/HD-HNBVN ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường Hội Nhà báo Việt Nam về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026; Quy định số 101/QĐ-HNBVN ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam “Quy định sử dụng thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 239/QĐ-HNB ngày 17 tháng 5 năm 2021 “Thành lập Ban đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026”. Dưới đây là Công văn số: 240-CV/HNB, ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội Nhà báo tỉnh "V/v đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2021-2026" và vác văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của HNBVN và các biểu mẫu.

Quyết định số 239/QĐ-HNB của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh V/v thành lập Ban đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đây
Công văn số 240/QĐ 
của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh V/v đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đây
Kế hoạch số 99/KH-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam V/v đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đây
Hướng dẫn số 100/HD-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam V/v đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đây
Quy định số 101/QĐ-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam V/v đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đây
Mẫu Sơ yếu lý lịch (bản khai) đổi, 2021-2026 xem tại đây
Biểu danh sách đổi thẻ hội viên xem tại đây




Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: