Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam
Thứ hai, ngày 29 Tháng 1 năm 2024 lúc 00:00
Ngày 22/01/2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-HNBVN, về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo đó, Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động các cấp Hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; thảo luận thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò, vị trí các cấp Hội theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới" và Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; triển khai Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; tổng kết đánh giá công tác hỗ trợ các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 30/12/2021l hướng dẫn sinh hoạt đối với hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam; thảo luận, thống nhất tình hình, kết quả hoạt động của cấp hội, các cơ quuan báo chí, lấy ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của các cấp Hội, các cơ quan báo chí...; tổng hợp, báo cáo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách phát triển báo chí; chia sẻ các kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí; Chương trình hành động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí và hoạt động Hội; sơ kết 03 năm (2021-2023) triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025"; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023.

Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam gồm 8 nội dung hoạt động chính: Kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; Họp Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; Họp Ban Kiểm tra khóa XI; Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Sơ kết 03 năm (2021-2023) triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 của Hội Nhà báo Việt Nam; Tiếp nhận, trực tiếp giải đáp ý kiến và kiến nghị (nếu có) đối với nội dung trong phạm vi thẩm quyền hoặc tổng hợp kiến nghị cấp thẩm quyền đối với các nội dung ngoài thẩm quyền.

Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15/3/2024 đến ngày 19/3/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn văn Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam xem tại đây.

Theo: Thùy Dương; Nguồn: hoinhabao.vn